Birkelandinitiativet

Birkelandinitiativet

«Birkelandinitiativet» er et samarbeid mellom offentlig, næringsliv og akademia som skal sikre framtidsrettet kompetanse ved USN Campus Porsgrunn for å bidra til innovasjon og ny næringsutvikling. «Birkelandprofessorater» har som formål bl. a. å støtte utviklingsarbeidet innenfor utvalgte fagfelt der det er mulig for Grenland og Telemark å ta en ledende rolle.

Birkelandinitiativet er et regionalt utviklingssamarbeid og partnerskap mellom Universitetet i Sørøst-Norge, næringsliv/industri og offentlig sektor i Grenlandsregionen/søndre Vestfold.

Initiativet skal bidra til økt forskning og utdanning og kunnskapsformidling innen strategisk viktige fagområder for privat og offentlig sektor i regionen.

Målsettingen for Birkelandsinitiativet er at det opprettes 4 nye professorater ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn, med ekstern, lokal finansiering.

Professoratene skal etableres innen fagfeltene autonome systemer, velferdsteknologi, læringsteknologi/digitalisering og grønn industri. 

Professoratene skal finansieres av et konsortium bestående av aktører fra offentlig og privat sektor i regionen.

Legg igjen en kommentar