Birkelandinitiativet

«Birkelandinitiativet» er et samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia som skal sikre framtidsrettet kompetanse ved USN Campus Porsgrunn for å bidra til innovasjon og ny næringsutvikling. «Birkelandprofessorater» har som formål bl. a. å støtte utviklingsarbeidet innenfor utvalgte fagfelt der det er mulig for Grenland og Telemark å ta en ledende rolle.

Industri, næringsliv og myndigheter går sammen om ekstern finansiering av fire professorstillinger, og universitetet styrker satsingen med stipendiatstillinger, studentprosjekter og administrative ressurser. Satsingen skal støtte opp om innovasjon, næringsutvikling og tjenesteutvikling og bidra til kompetanseflyt mellom fag- og utviklingsmiljøer hos samarbeidspartnerne.

Den faglige spissingen er valgt med bakgrunn i ønsker og behov hos deltakerne i samarbeidet. Valgene samsvarer også med universitetets strategier og blir styrket av historiske og kulturelle regionale fortrinn. 

Birkelandinitiativet er et regionalt utviklingssamarbeid og partnerskap mellom Universitetet i Sørøst-Norge, næringsliv/industri og offentlig sektor i Grenlandsregionen/søndre Vestfold. I første fase er fagfelt som autonome systemer, grønn industri, velferdsteknologi og læringsteknologi/digitalisering valgt ut som satsingsområder.

Initiativet skal bidra til økt forskning og utdanning og kunnskapsformidling innen strategisk viktige fagområder for privat og offentlig sektor i regionen.

Målsettingen for Birkelandsinitiativet er at det opprettes 4 nye professorater ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn, med ekstern, lokal finansiering.

Professoratene skal etableres innen fagfeltene autonome systemer, velferdsteknologi, læringsteknologi/digitalisering og grønn industri. 

Professoratene skal finansieres av et konsortium bestående av aktører fra offentlig og privat sektor i regionen.

Utvikling av Birkelandinitiativet vil skje i dialog med bidragsyterne. Det er ønskelig at initiativet på sikt utvides med flere deltakere, for å øke faglig innsats og sikre økonomien over tid. Organisering av initiativet i et regionalt trekantsamarbeid mellom universitet, industri/næringsliv og myndigheter er valgt som effektiv tilrettelegging for innovasjon, men også for å berede grunn for ekstern finansiering etter en innledende fase.

Yara og Herøya Industripark satser stort på autonome systemer. Det fullelektriske og autonome containerskipet Yara Birkeland og autonome portaltrucker kan være starten på en utvikling som gjør Herøya Industripark til verdens mest avanserte og effektive logistikksystem. Autonome systemer/maskinlæring er gjerne koblet sammen andre teknologiske fagfelt under overskriften Industri 4.0 (bl.a. digitalisering, automatisering, robotisering, big data, tingenes internett, mikro- og nanosystemer og sensorteknologi). En kompetansesatsing innenfor feltet vil være interessant for mange typer nærings- og tjenesteutvikling.

Helse- og velferdsfeltet vil framover få store utfordringer knyttet til ressursbehov og økte forventninger om tjenestekvalitet og opplevd trygghet. Utfordringer er både knyttet til det å ta i bruk eksisterende teknologi (f.eks. lokaliseringsteknologi, elektronisk medisineringsstøtte, elektroniske dørlåser, digitalt tilsyn, sykesignalanlegg/pasientvarslingssystemer, logistikkløsninger, digitale trygghetsalarmer, responstjenester, kommunikasjonsløsninger og trygghetsteknologi) og utvikling av framtidige løsninger. Faglig styrking av feltet vil kunne forsere og forsterke utviklingsarbeid, samtidig som et professorat vil styrke de ulike fagmiljøene ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved campus Porsgrunn og gjennom det forsterke kvaliteten i ulike studietilbud på alle nivåer. Regionalt næringsliv har allerede tatt posisjoner knyttet til utvikling av teknologi.

Arenaprosjektet Industrial Green Tech satser på klimapositiv industri i Grenland, og store deler av næringslivet omstiller seg for å møte framtidens miljøutfordringer. Fagfeltet grønn industri er basert på tanker om sirkulær økonomi (energieffektivisering, miljøteknologi, biodrivstoff, hydrogen, vannkraft, elektrifisering, materialgjenvinning, jordarter/metaller, CO2-fangst, sikker drift osv.). Kompetansemiljøer som støtter opp om fagfeltet vil være en ressurs knyttet opp mot innovasjons- og næringsutviklingsprosesser, og miljøene vil øke regionens attraktivitet.

Læring er en grunnleggende prosess, enten det gjelder danning og sosialisering, tilegnelse av ferdigheter som arbeidslivet har behov for eller forsknings- og utviklingsprosesser i næringsliv og storindustri. Læring har med forvaltning av samfunnets største ressurs, befolkningen, å gjøre. Utviklingen av ulike typer teknologisk støtte til læreprosesser og digitale læreverk er i rivende utvikling. Et sterkt kompetansemiljø i regionen vil komme både elever og studenter til gode samt bidra til læring, kompetansedeling og innovasjon i arbeidslivet.